Phaidra

 

Prediktivni modeli odlučivanja u direktnom marketingu bazirani na Support Vector Machine metodi (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=323

Author: Sunčica, 1992- Rogić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke → Ekonomske teorije

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1818

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Ekonomske nauke: → Ekonomske teorije:

doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=323 (Serbian)

direktni marketing, selekcija i targetiranje kupaca, profilisanje kupaca, data mining, Support Vector Machine (Serbian)

direct marketing, customer selection and targeting, customer profiling, data mining, Support Vector Machine (English)

658.84:004.738.5(043.3) (Serbian)