Phaidra

 

Istraživanje zaostalih napona u postupcima završne prerade i značaj modela njihove distribucije za izbor osobina metalnih materijala (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=293

Author: Miloš, 1956- Jelić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Metalurgija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1728

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Inženjerstvo. Tehnika uopšte: → Metalurgija:

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=293 (Serbian)

zaostali naponi - komponente - uklanjanje - redistribucija, vučenje čelične šipke, rentgenska difrakcija, metoda diflekcije, mehaničke osobine (Serbian)

residual stresses-components- relaxation - redistribution, drawn Steel bars, X-Ray diffraction, deflection method, mechanical properties (English)

539.374:621.778(043.3) (Serbian)