Phaidra

 

Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=183

Author: Miomirka Lučić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Sociologija → Sociologija kulture

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1365

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Sociologija: → Sociologija kulture:

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=183 (Serbian)

kulturni identitet, tradicionalne vrijednosti, moderne vrijednosti, tradicionalizam, globalizacija, potrošaĉka kultura, postmodernost, postsocijalizam (Serbian)

cultural identity, traditional values, modern values, traditionalism, globalization, consumer culture, postmodernity, postsocialism (Serbian)

316.7(497.16)(043.3) (Serbian)