Phaidra

 

Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=183

Author: Miomirka Lučić

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Sociologija → Sociologija kulture

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1365