Phaidra

 

Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://phaidra.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=319

Author: Milica, 1993- Jovanović

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Zoologija

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1791

o:1791

Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Phylogeny, phylogeography and distribution of Glossiphoniidae (Hirudinea) and Hydrachnidia (Acari) in the Skadar Lake catchment area (English)

Serbian

doktorska disertacija
http://phaidra.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=319 (Serbian)

filogenija, filogeografija, DNK barkoding, pijavice, vodene grinje, coi, razdvajanje vrsta, sliv Skadarskog jezera (Serbian)

phylogeny, phylogeography, DNA barcoding, leeches, water mites, coi, species delimitation, Skadar Lake catchment area (English)

Yes

Identifiers

26373124