Phaidra

 

Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=300

Author: Jovana, 1993- Davidović

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Političke nauke → Društvena pitanja uopšte. Socijalna politika

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1761

o:1761

Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Patriarchal Beliefs and Media Portrayal of Gender Relations through Sex-Selective Abortion in Montenegr (English)

Serbian

doktorska disertacija
https://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=300 (Serbian)

privatni patrijarhat, javni patrijarhat, rodne uloge, selektivni abortus, polna selekcija, mediji, socio-kognitivni pristup, diskurs, Crna Gora, reproduktivne tehnologije (Serbian)

private patriarchy, public patriarchy, gender roles, sex-selective abortion, sex selection, media, socio-cognitive approach, discourse, Montenegro, reproductive technologies (English)

Yes

Identifiers

24357892